Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
TicSalut  > Les TiC i la salut  > Organismes responsables
 

Organismes responsables

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya determina les polítiques sanitàries aplicables al sistema de salut català i lidera la incorporació i el desplegament de les TIC i els sistemes d'informació mitjançant el Pla estratègic SITIC.

Per assolir el compliment de les línies estratègiques i els objectius marcats per aquest Pla, el Departament de Salut compta amb el suport de les organitzacions següents:

 • L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat adscrita al Departament de Salut, que té, entre d'altres funcions, la missió de definir, impulsar i implementar les polítiques del Departament de Salut en l'àmbit de les TIC, especialment les descrites al Pla estratègic SITIC. Per assolir aquesta missió, l'AQuAS compta amb el Centre de Serveis TIC que, mitjançant la plataforma de l'Anella TICSalut, facilita els recursos humans, tecnològics i materials per proporcionar una infraestructura de serveis de telecomunicacions i interoperabilitat a les institucions que estan implicades en els projectes de TIC i salut a Catalunya.

  Entre les funcions més importants del Centre de Serveis TIC de l'AQuAS destaquen:
  • Dotació al sistema sanitari de cobertura pública de les infraestructures i els serveis de TIC.
  • Operació i evolució de les arquitectures i infraestructures TIC.
  • Direcció tècnica del desenvolupament de sistemes de informació.
  • Atenció a usuaris tant de l'àmbit extern com intern.
  • Assessorament en plans de sistemes, gestió de llicències i provisió d'infraestructures.

A més a més, l'experiència de l'AQuAS en metodologies per a l'avaluació de tecnologies i serveis sanitaris ha de servir per adaptar-ne aquestes a l'avaluació de l'impacte de les TIC.

 • La Fundació TicSalut, organització que treballa per promoure i impulsar les TIC i el treball en xarxa a l'àmbit de la salut. La Fundació TicSalut treballa en les línies d'actuació següents:
  • Observatori: elaborant un mapa de noves tendències amb indicadors sobre l'evolució de les TIC en l'àmbit de salut a Catalunya.
  • Innovació: desenvolupant el Pla de telemedicina i teleassistència amb el seguiment d'iniciatives emergents, el desenvolupament de projectes tècnics i de recerca, i la projecció estatal i internacional de Catalunya.
  • Normalització: a través de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat, la qual treballa per assolir la interoperabilitat i el desenvolupament i el desplegament d'estàndards per garantir un correcte intercanvi d'informació entre els sistemes d'informació.
  • Homologació: l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut facilita un servei d'homologació per assessorar i acompanyar els proveïdors de TIC en salut en el procés d'homologació dels productes. L'homologació garanteix que un producte compleix amb tots els requeriments d'interoperabilitat i d'aplicació d'estàndards exigits i simplifica la justificació d'aquests en processos de compra o concursos de proveïment per part de centres del sistema sanitari català.
Data d'actualització: 02.09.2013